Corona maatregelen – waar heb je recht op?

Midden in de crisis. Enerzijds ben je druk bezig met de (online) communicatie naar je gast anderzijds wil je zeker weten dat je alle tegemoetkomingen aanvraagt. O, en dan krijgt je zaak ook nog een likje verf en ben je bezig met take-away/delivery. Kortom: genoeg aan je hoofd. Henk Kwant van Tafka Advies & Administratie, heeft veel horeca klanten. Hij legt uit welke regelingen er zijn en wanneer je waarvoor in aanmerking komt.

NOW

Voor ondernemers die werknemers in dienst hebben en een omzetverlies van minimaal 20% (vanaf 1 maart 2020) verwachten is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Je kunt dan voor een periode van 3 maanden (met de mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies. Van het UWV krijg je een voorschot.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). Je kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.
De voorwaarden om in aanmerking voor NOW zijn:
• Als je NOW aanvraagt ben je verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
aan te vragen voor jouw werknemer(s) in de periode waarvoor je tegemoetkoming krijgt.
• Je verwacht tenminste 20% omzetverlies.
• De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die je eenmalig kunt verlengen met nog
eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging).
• NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
• Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een
accountantsverklaring verplicht.

Op basis van jouw NOW-aanvraag krijg je van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
De aanvraag doe je bij het UWV.

Doe dit niet alleen
Laat je bijstaan door administratiekantoor/financieel deskundige. Zijn er bijvoorbeeld genoeg liquide middelen om loonkosten 100% te kunnen doorbetalen ook als er een compensatie tegenover staat? Anders ontkom je er niet aan om personeel te ontslaan op bedrijfseconomische gronden.

Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contract

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij jou in dienst zijn, moet je hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij je in dienst waren, kreeg je eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. Je hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.

Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken. Heb je op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet je het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

Coulance rond uitbetalen vakantiegeld
Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft elke werknemer recht op minimaal 8 procent vakantiebijslag over zijn brutoloon. Dit bedrag wordt meestal eind mei uitbetaald. Vakbonden zijn bereid om dat uit te stellen als bedrijven problemen hebben.

Communiceer met je personeel

Ondernemers die het water aan de lippen staat, kunnen het beste het gesprek aangaan met hun personeel. Als het personeel je tijd gunt, ben je er natuurlijk niet. Je zult uiteindelijk het wettelijk vakantiegeld moeten betalen, en meer als dat zo is afgesproken. De meest voor de hand liggende optie is een betalingsregeling met het personeel waarin je voorstelt het bedrag in termijnen te betalen.

TOGS

Het kabinet heeft op 27 maart 2020 de noodregeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend (eerder:het noodloket).

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling:
– De ondernemingsactiviteiten van de onderneming is uiterlijk op 15 maart geregistreerd onder één van de vereiste KvK SBI-codes
– Ondernemingen gevestigd buiten de woning (behalve voor pachters van horecagelegenheden die boven de zaak wonen)
– Onderneming moet gevestigd zijn in Nederland
– De ondernemingsactiviteiten moeten voor 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
– De onderneming is niet failliet
– De onderneming heeft geen verzoek tot surseance van betaling bij de rechtbank ingediend
– Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste 4.000 euro
– Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen
– Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun hebt ontvangen
– Je verklaart geen overheidsbedrijf te zijn

Ondernemers kunnen hun aanvragen indienen bij rvo/tegemoetkomingcorona van 27 maart tot en met 26 juni 2020. De tegemoetkoming is eenmalig 4.000 euro per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.

Belangrijk!
De regeling gaat uit van een onderneming buiten de woning. Er is voor de horecaondernemers die boven de zaak wonen een uitzondering gemaakt. Zij komen ook in aanmerking. Dat is positief. En laat je wederom bijstaan door je administratiekantoor/financieel adviseur.

Tozo

Deze regeling ondersteund zelfstandige ondernemers (o.a. ZZP, DGA van een BV, VOF), met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. Deze regeling is speciaal gemaakt voor de Coronacrisis en lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vanaf 1 maart en vooralsnog tot 1 juni. Ten opzichte van de Bbz zijn er soepelere voorwaarden en een versnelde procedure van 4 weken.

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen:
– Inkomensondersteuning
– Een lening voor bedrijfskapitaal

Inkomensondersteuning
De bedragen zijn gebaseerd op het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 netto. Het is een gift en hoeft daarom niet te worden terugbetaald.

De eisen:
• Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
• Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
• Nederlander en daarmee gelijkgesteld
• Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
• Voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
• Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam)
• Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Dit moet je aanleveren voor de aanvraag van de Tozo. Dit kan per gemeente verschillen.
– Kvk uittreksel
– ID
– Samenstelling van de huishouding
– Informatie over de onderneming (sector/branche, met of zonder personeel)

Lening voor bedrijfskapitaal
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Bij de aanvraag worden versoepelde voorwaarden gehanteerd. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met het inkomen van de partner en dat er geen vermogenstoets wordt gedaan.

Laat je altijd bijstaan door je administratiekantoor/financieel adviseur! De gemeente controleert alle aanvragen achteraf. Bij eventuele onjuistheden betaal je de uitkering terug + een boete.

Uitstel van belastingbetaling

Ondernemers kunnen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel kan aangevraagd worden nadat jouw aangifte is gedaan en de aanslag hebt ontvangen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.


Stuur daarvoor een brief aan de belastingdienst of laat uw administratiekantoor/financieel specialist dat doen. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de belastingdienst jouw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. Je kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling.
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor jou te kort. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De belastingdienst vraagt je dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).
Het verzoek om uitstel met motivering kun je versturen naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

Wijziging voorlopige aanslag

Als je een lagere winst behaalt en je betaalt nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kun je die voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.
Voor de vennootschapsbelasting kun je jouw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:
1. Je gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
2. Je doet de aanvraag/wijziging met een commercieel softwarepakket of laat dit door jouw belastingconsulent doen.
3. Kun je niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan vul je op de website van de belastingdienst het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ in.

Aanvragen die anders worden ingediend dan op deze manieren worden niet behandeld.

Als je de voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat je de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor je definitieve aanslag. Je betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die je over dit jaar zou moeten betalen. De belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Als je teveel betaald hebt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug. Als je te weinig betaald hebt of te veel hebt teruggekregen, dan moet je bijbetalen.
Wanneer je later in het jaar weer winst maakt, kun je het beste jouw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkom je dat je bij jouw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Verruiming borgstellingskrediet MKB

Als je te weinig onderpand hebt om geld te kunnen lenen kun je in aanmerking komen voor Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming. Je kunt bij de bank terecht voor deze regeling.

De BMKB is voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

QREDITS

Kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden.

Delen

Meer verhalen

Pint Maarten

Op vrijdag 11 november vieren wij Pint Maarten, een initiatief van De Horecaburgemeester om het feest (en de optocht) van Sint Maarten op die dag

Utrecht nacht

Daar ben je weer, stad

Daar ben je weer… Terug van weggeweest. Waar was je al die tijd?Onze Domtoren ging al in quarantaine, ingepakt en wel. Dacht je: wat hij

Lieve horeca,

De horeca. Je kunt er eigenlijk nooit écht afscheid van nemen. Noreen Kaland schrijft in haar column over haar liefde voor de horeca.

De Tien Horeca Geboden

Jullie zitten nog geen vijf minuten of je kunt al door de grond zakken van plaatsvervangende schaamte door het gedrag van je tafelgenoot. In deze column van Noreen Kaland tien dingen die je beter niet kunt zeggen of doen in de horeca.

creative content & Social media

STAGIAIR GEZOCHT

4 dagen per week (startdatum in overleg)